Gemeente Venray: Zwembad De Sprank

Referentie-Venray_Zwembad-De-Sprank

Wedstrijdbad van De Sprank

Zwembad wel of niet voortzetten?

Het al dan niet voortzetten van gemeentelijke voorzieningen kan tot lastige discussies en verdeeldheid leiden. Welke belangen spelen een rol? En hoe weeg je die? Bij hete hangijzers zoals deze biedt een procesgerichte aanpak soelaas. De gemeente Venray heeft Raadhuis Advies gevraagd om voor dit traject een procesmanager te leveren.

Midden jaren 90 heeft de gemeente het gemeentelijk zwembad De Sprank aan Laco Venray BV verkocht. Sindsdien exploiteert en beheert Laco het bad op basis van een herprivatiseringsovereenkomst. Daarin is bepaald dat de gemeente gedurende de looptijd jaarlijks een exploitatiebijdrage verstrekt. Omdat het einde van de overeenkomst nadert, wil de gemeente bekijken of een zwembadfaciliteit in Venray toekomst heeft. Hierbij gaat het om een breed onderzoek naar de verschillende mogelijkheden, waaronder voortzetting, al dan niet met gemeentelijke ondersteuning.

Procesaanpak

Om inzicht in de bestaande situatie te krijgen, zijn de bezoekersaantallen, beheers- en onderhoudskosten en exploitatiecijfers geanalyseerd. Ook is naar de kwaliteit van het (op leeftijd zijnde) pand gekeken en zijn eventueel noodzakelijke investeringen onderzocht met een nulmeting. Hiermee is inzicht verkregen in de financiële ruimte.

Omdat het om de toekomst van een cultureel-recreatieve voorziening gaat, spelen ook andere aspecten een rol. Het al dan niet voortzetten van het zwembad raakt immers de gehele Venrayse gemeenschap. Reden voor ons om een brede afweging van de verschillende belangen in kaart te brengen om tot een breed gedragen toekomstvisie te komen. Omdat zo’n afweging om een zorgvuldig proces vraagt, hebben we naast de gemeente Venray en Laco ook de gebruikers van het zwembad en de inwoners van Venray bij het onderzoek betrokken.

Werkconferentie

Om hen de mogelijkheid te bieden hun wensen en ideeën kenbaar te maken, is een werkconferentie georganiseerd. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst is gebleken dat de overgrote meerderheid van de aanwezige inwoners en gebruikers hecht aan het behoud van een zwembad binnen de gemeente. Zij zien de huidige voorzieningen liefst gehandhaafd.

Op basis van deze conferentieresultaten en de eerdere analyse zijn toekomstscenario’s en de bijbehorende kaders beschreven. De gemeenteraad heeft op basis daarvan besloten om een nieuwe overeenkomst uit te werken. Raadhuis Advies begeleidde de onderhandelingen voor de gemeente. Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de overeenkomst en zijn de financiële gevolgen verwerkt in de meerjarenbegroting. Met het ondertekenen van deze overeenkomst is het instructiezwemmen, verenigingszwemmen en doelgroepzwemmen ter bevordering van gezondheid behouden voor Venray.

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!