Gemeente in dubio:

Zwembad wel of niet voortzetten?

Zwembad LACOHet al dan niet voortzetten van gemeentelijke voorzieningen kan tot lastige discussies en verdeeldheid leiden. Welke belangen spelen een rol? En hoe weeg je die? Bij hete hangijzers zoals deze biedt een procesgerichte aanpak soelaas.

Midden jaren 90 verkocht de gemeente Venray het gemeentelijk zwembad De Sprank aan Laco Venray BV. Sindsdien exploiteert en beheert Laco het bad op basis van een herprivatiseringsovereenkomst. Daarin is bepaald dat de gemeente gedurende de looptijd jaarlijks een exploitatiebijdrage verstrekt. Omdat het einde van de overeenkomst nadert, is de gemeente nagegaan of een zwembadfaciliteit in Venray toekomst heeft. Hierbij is met een brede blik naar de verschillende mogelijkheden gekeken, waaronder voortzetting, al dan niet met gemeentelijke ondersteuning. De gemeente heeft Raadhuis Advies gevraagd dit traject met een procesmanager te begeleiden.

Procesaanpak

De procesmanager in kwestie is Ingrid Leermakers. “Om inzicht in de situatie te krijgen, zijn de bezoekersaantallen, beheers- en onderhoudskosten en exploitatiecijfers geanalyseerd. Ook is naar de kwaliteit van het (op leeftijd zijnde) pand gekeken en zijn eventueel noodzakelijke investeringen onderzocht met een nulmeting. Omdat het om de toekomst van een cultureel-recreatieve voorziening gaat, spelen er ook andere aspecten een rol. Het al dan niet voortzetten van het zwembad raakt immers de gehele Venrayse gemeenschap. Reden voor ons om een brede afweging van de verschillende belangen te adviseren om tot een breedgedragen toekomstvisie te komen. Omdat zo’n afweging om een zorgvuldig proces vraagt, hebben we naast de gemeente Venray en Laco ook de gebruikers van het zwembad en de inwoners van Venray bij het proces betrokken.”

Werkconferentie

Ingrid Leermakers

Om hen de mogelijkheid te bieden hun wensen en ideeën kenbaar te maken, is in september 2016 een werkconferentie georganiseerd. Ingrid: “Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst bleek de overgrote meerderheid van de aanwezigen te hechten aan het behoud van een zwembad binnen de gemeente. Zij zagen de huidige voorzieningen liefst gehandhaafd. Op basis van deze conferentieresultaten en de eerdere analyses hebben wij mogelijke toekomstscenario’s beschreven en kaders uitgewerkt.”

Inmiddels hebben burgemeester en wethouders hun voorkeursscenario aan de gemeenteraad voorgelegd. “Die heeft unaniem met het scenario en de uitgewerkingskaders ingestemd. Hiermee is het project een nieuwe fase ingegaan. Op dit moment voeren de gemeente en Laco gesprekken over een nieuwe overeenkomst waarmee de maatschappelijke functie van het zwembad voor Venray behouden kan blijven. Wij begeleiden ook deze laatste fase.”

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!