Gemeente Helmond-N279 Veghel - Asten

Gemeente Helmond: N279 Veghel – Asten

Mobiliteit

Procesbegeleiding (gemeente Helmond) voor de provinciale weg N279 Veghel - Asten De N279 Veghel - Asten speelt een belangrijke rol in de regionale bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant. De provincie Noord-Brabant neemt dit tracé onder handen om de huidige verkeerssituatie te verbeteren en toekomstbestendig in te richten. De gemeente Helmond neemt deel aan dit proces. Sinds 2017…

Woonvisie 2020-2028

Gemeente Geldrop-Mierlo en Stedelijk Gebied Eindhoven: Procesmanagement Wonen

Wonen, welzijn en zorg

Geldrop-Mierlo is een van de gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven. Binnen het SGE vindt samenwerking plaats op een divers aantal thema’s. Een daarvan is het thema Wonen. De grote druk op de woningmarkt in de regio SGE zorgt ervoor dat het werkveld Wonen een grote opgave kent. Raadhuis Advies ondersteunt de gemeente bij het…

Stedelijk Gebied Eindhoven: Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Organisatie ontwikkeling, Economische ontwikkeling en Innovatie

Bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties ondersteunt vastgoedprojecten op bestaande bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven, die zonder een financiële impuls niet gerealiseerd worden. Het betreft een samenwerking tussen het SGE en de BOM. Begin 2020 heeft de BOM kenbaar gemaakt uit de samenwerking te willen stappen. Het SGE wil de…

Provincie Noord-Brabant: Brabantse Talentenagenda 2025

Onderwijs en arbeidsmarkt

Connecting and staying connected Voor de Brabantse economie en samenleving zijn hoogopgeleiden van groot belang. Ze dragen bij aan kennisontwikkeling en innovatie en vormen een belangrijke bouwsteen voor het behoud van vitale kernen en gemeenschappen. Voor het behoud en aantrekken van hoogopgeleid talent heeft de provincie opdracht gegeven om te komen tot een Talentenagenda als…

Coördinator Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant

Gemeente Eindhoven: Coördinator Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant

Onderwijs en arbeidsmarkt

Raadhuis Advies voert de coördinatie en het programmamanagement van het Regionaal WerkBedrijf (RWB) Zuidoost-Brabant. Daarnaast ondersteunt Raadhuis Advies bij de doorontwikkeling van de visie en missie van het RWB en de vertaling ervan naar werkprogramma en organisatie. In het RWB werken 13 gemeenten, het UWV, 3 SW-bedrijven, werknemers- en werkgeversvertegenwoordigingen, en het onderwijs samen om…

Woonvisie 2020-2028

Gemeente Geldrop-Mierlo: Woonvisie 2020-2028

Wonen, welzijn en zorg

“Geldrop-Mierlo is niet zomaar een plek, het is ons thuis” Voor de gemeente Geldrop-Mierlo heeft Raadhuis Advies de nieuwe woonvisie opgesteld voor de periode 2020-2028. Het gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen op het thema 'wonen', de ambities die daarbij gekoesterd worden en waar de gemeente de komende jaren op gaat inzetten. De…

Rivierengebied Klimaat Bestendig Samen Aan De Slag

Klimaat Adaptief Rivierenland: Regionale Klimaatadaptatie Strategie

Klimaat en energie, Duurzame samenwerkingen

Naar een klimaatbestendig en klimaatrobuust Rivierenland De regio Rivierenland gaat aan de slag met het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de leefomgeving. Namens de betrokken gemeenten, het waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland levert Raadhuis Advies de procesbegeleider. Deze zorgt ervoor dat er stapsgewijs wordt toegewerkt naar een regionale adaptatiestrategie (RAS) met een uitvoerings- en…

ERAC: Regionale Energie Strategie (RES) metropoolregio Eindhoven

Klimaat en energie, Duurzame samenwerkingen

Elkaar optimaal versterken: energiek en innovatief Metropoolregio Eindhoven stelt gezamenlijk als één van 30 regio’s in Nederland een regionale energiestrategie op waarin strategische lijnen voor het besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie worden weergegeven. Raadhuis Advies levert hierin de overall inhoudelijk procesleider om te komen tot een inhoudelijk totaalbeeld RES. In het…

Brainport Smart District

Stichting Brainport Smart District: Brainport Smart District

Klimaat en energie, Duurzame samenwerkingen, Mobiliteit, Economische ontwikkeling en Innovatie, Wonen, welzijn en zorg

De programmalijnen van Brainport Smart District

Strategische Samenwerkingsagenda Tilburg University

Gemeente Tilburg: Strategische samenwerkingsagenda Tilburg University

Onderwijs en arbeidsmarkt

Hoe kan universitaire kennis praktisch ingezet worden bij stedelijke vraagstukken? En hoe kan de stedelijke omgeving dienen als praktijkomgeving voor het ontwikkelen en toetsen van nieuwe academische kennis? En kan een betere wisselwerking tussen stad en universiteit zorgen voor een grotere maatschappelijke impact van een universiteit en leiden tot meer evidence-based beleid? Met die vragen…

Gemeente Tilburg: Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

De wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is essentieel om mensen hun talenten te laten ontwikkelen en om een goed functionerende economie te stimuleren. Tegelijkertijd worden beide (beleids)domeinen vaak onvoldoende in samenhang vormgegeven en uitgevoerd. Juist om die samenhang te bevorderen is Raadhuis Advies in 2018 door de gemeente Tilburg gevraagd om een integraal programma Onderwijs-Arbeidsmarkt…

Gemeente Weert: Arbeidsmarktagenda

Gemeente Weert: Arbeidsmarktagenda

Onderwijs en arbeidsmarkt

De gemeente Weert zet in op proactief arbeidsmarktbeleid in samenwerking met het lokale bedrijfsleven en onderwijs. Diverse initiatieven zijn de afgelopen jaren gestart om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zowel op lokaal niveau als in regionaal verband met de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. De gemeente Weert had echter behoefte aan meer…

Deltaplan

Deltaplan Techniek Midden-Brabant

Onderwijs en arbeidsmarkt, Economische ontwikkeling en Innovatie

Triple-helix aanpak voor tekorten in de techniek De regio Midden-Brabant behoort met haar sterke maakindustrie tot de economische koplopers van Nederland. Dit wordt echter ernstig bedreigd door de sterk groeiende tekorten aan technisch opgeleid personeel. Met het Deltaplan Techniek kiest de regio voor een proactieve aanpak van die uitdaging. Raadhuis Advies was in 2017/2018 projectleider…

Gemeente Leudal: Herijken organisatievisie ‘Ons Leudal’

Organisatie ontwikkeling

Eerste prioriteit: “De basis op orde” De afgelopen jaren heeft de gemeente Leudal veel energie gestoken in het succesvol van de grond krijgen van de ambitieuze organisatievisie ‘Ons Leudal’. Raadhuis Advies is gevraagd de gemeente te ondersteunen bij het vertalen van deze visie naar een werkbare realiteit, door de inzet van een van onze adviseurs…

Het Projectmatig Werken Is Opnieuw In De Organisatie Ingevoerd

Gemeente Valkenswaard: Projectmatig Werken

Cursussen en trainingen

Meer doen met minder mensen De gemeenten hebben sinds dit jaar fors meer taken. Helaas houdt het beschikbare financiële budget daarmee geen gelijke tred. In de voorbereiding hierop heeft menige gemeente voor dit probleem een oplossing gezocht. Ook Valkenswaard. Een middel om werkvoorraad en beschikbare capaciteit beter op elkaar af te stemmen, is efficiënter en…

N69, Ruimtelijke Barrière

Provincie Noord Brabant: Gebiedsopgave Grenscorridor N69

Duurzame samenwerkingen

Een D(r)ommelse opgave Al tientallen jaren wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen die verband houden met de N69 tussen Eindhoven en de Belgische grens.

Food Tech Brainport: Innovatie In Food En Technologie

Stichting Food Tech Brainport: Strategisch advies doorontwikkeling

Duurzame samenwerkingen, Economische ontwikkeling en Innovatie

Versterking ecosysteem rondom nieuwe technologieën voedingsindustrie In 2011 is gestart met de ontwikkeling en opbouw van Food Tech Brainport, gelegen aan de Suytkade in Helmond. Food Tech Brainport biedt een unieke omgeving en netwerk waar MKB-ondernemingen in de voedingsindustrie veelbelovende en innovatieve technologieën kunnen omzetten tot marktrijpe producten of verbeterde (productie-)processen. Na de eerste jaren…

Industriële Revolutie Als Gevolg Van Digitalisering

Brainport Development: Smart Industries en het regionale midden- en kleinbedrijf

Economische ontwikkeling en Innovatie

Verkenning naar een Brainport MKB programma Nieuwe productietechnologieën en de voortdurende digitalisering in het hele proces van ontwerpen-fabriceren-distribueren, veranderen de industrie radicaal. Wereldwijd staat de maakindustrie voor de uitdaging van deze vierde industriële revolutie. Zo ook in de regio Zuidoost Brabant waar een groot deel van de ‘slimme maakindustrie’ is geconcentreerd. Brainport Development heeft Raadhuis…

Referentie-Venray_Zwembad-De-Sprank

Gemeente Venray: Zwembad De Sprank

Wonen, welzijn en zorg

Zwembad wel of niet voortzetten? Het al dan niet voortzetten van gemeentelijke voorzieningen kan tot lastige discussies en verdeeldheid leiden. Welke belangen spelen een rol? En hoe weeg je die? Bij hete hangijzers zoals deze biedt een procesgerichte aanpak soelaas. De gemeente Venray heeft Raadhuis Advies gevraagd om voor dit traject een procesmanager te leveren.…

Resultaten Quickscan In Een Kort En Bondig Rapport

Gemeente Leudal: Quickscan Programmatisch en Projectmatig Werken

Organisatie ontwikkeling

Projecten realiseren op een beheersbare en vooral voorspelbare wijze Gemeente Leudal ontwikkelt zich momenteel tot een organisatie met een naar buiten gerichte oriëntatie, die gebruik maakt van de kracht van de co-creatie: niet meer opererend als maker van een van binnenuit beredeneerd beleid, maar juist als facilitator in projecten en onderwerpen aangereikt door de samenleving.…

Gemeente Leudal: Herijking vastgoedbeleid

Een nieuwe kijk op het beheer en de exploitatie van het gemeentelijke vastgoed De gemeente Leudal heeft besloten om al het vastgoed dat niet tot de corebusiness van de gemeente behoort, af te stoten. Dit moet leiden tot een stevige structurele bezuiniging. Dit vraagt om een nieuwe kijk op het vastgoedbeleid, waarbij niet alleen de…

Plannen Winkelcentrum Leuken

Gemeente Weert: Projectmanagement

Wonen, welzijn en zorg

Raadhuis Advies levert de projectmanager voor diverse projecten De gemeente Weert heeft Raadhuis Advies gevraagd om het projectmanagement van een aantal projecten op te pakken door het leveren van een projectmanager. Samen met de gemeentelijke disciplines en de betrokken marktpartijen verzorgt deze de ontwikkeling van de projecten. Een van de projecten betreft de ontwikkeling van…

Gemeente Helmond Automotive Campus4

AFB Holding NV: Programmamanagement AFB

Duurzame samenwerkingen, Mobiliteit, Economische ontwikkeling en Innovatie

Realisatie Shared Facilities & Accelerator Center In samenwerking met Brainport Development leveren wij onder meer het programmamanagement voor de realisatie van de Automotive Facilities Brainport (AFB) op de Automotive Campus in Helmond. Doel van het AFB-programma is om de internationale concurrentiepositie van de campus te verstevigen. Hiertoe worden vier testlaboratoria ontwikkeld: voor elektrische mobiliteit, voor…

Gemeente Helmond Automotive Campus4

Gemeente Helmond: Automotive Campus

Mobiliteit, Duurzame samenwerkingen

Nucleus van de Nederlandse automotive industrie De gemeente Helmond wil haar positie als trekker van het automotive cluster binnen Brainport en Nederland versterken via de ontwikkeling van de Automotive Campus. Raadhuis Advies levert de projectmanager die namens de gemeente de uit te voeren activiteiten coördineert. In 2006 neemt TNO Automotive het besluit haar laboratoria te…

Integrale Gebiedsvisie 'kansen Over Grenzen'

Gemeente Cranendonck: Gebiedsvisie Kansen over Grenzen

Wonen, welzijn en zorg, Duurzame samenwerkingen

Op weg naar een duurzame toekomst voor Cranendonck en omgeving De gebiedsvisie 'Kansen over Grenzen' zet Cranendonck en omgeving op de kaart als een zeer kansrijke regio. De visie geeft een mogelijke weg voor een betere toekomst voor dit gebied, dat kampt met krimp, moeilijke economische omstandigheden en verlies van het authentieke kleinschalige woon- en…

Projectmatig Werken Als Gereedschapskist Voor Projectontwikkeling

Gemeente Cranendonck: Professionalisering projectmatig werken

Organisatie ontwikkeling

Van theorie naar praktijk Het principe van Projectmatig Werken is binnen de gemeente Cranendonck goed bekend, maar zoals zo vaak blijft die bekendheid beperkt tot de theorie op papier. In de dagelijkse praktijk komt dit nog onvoldoende van de grond. Dat kan beter. De gemeente vroeg Raadhuis Advies om te helpen Projectmatig Werken duurzaam te…

Provinciale Weg In Handen Van Gemeente

Gemeente Eersel: N284 bij Eersel in een nieuw jasje

Mobiliteit

Beheeroverdracht als aanleiding voor een metamorfose Het Eerselse deel van de provinciale weg N284 wordt binnenkort aan de gemeente overgedragen. Daarmee is de gemeente er echter nog niet! De weg moet namelijk zo snel mogelijk een andere gedaante krijgen, waardoor niet alleen de doorgaande verkeersfunctie wordt weggenomen, maar de weg ook een kwalitatieve meerwaarde krijgt…

Gemeente Bernheze: Inhaalslag in woningbouwproductie

Wonen, welzijn en zorg

Organisatie van de gemeentelijke taskforce Het gemeentebestuur van Bernheze had de wens de woningbouwproductie drastisch te verhogen. Daarvoor riep zij een Taskforce Woningbouw in het leven. Edwin Schellekens zorgde voor de invulling van deze Taskforce en leverde de projectmanager en diverse projectleiders. Zijn inzet was tweeledig: allereerst werd de organisatiestructuur van de Taskforce met de…

Professionaliseren Projectmatig Werken

Gemeente Weert: Professionaliseren projectmatig werken

Cursussen en trainingen, Organisatie ontwikkeling

Praktische invulling vaak weerbarstig Weert kent al geruime tijd de systematiek van Projectmatig Werken (PMW) binnen haar organisatie. Hoewel het er op papier goed uitziet, blijkt de dagelijkse praktijk weerbarstiger: nogal eens wordt teruggegrepen op ‘oude’ werkwijzen, waardoor doelmatigheid en transparantie gevaar lopen. Na enkele jaren ervaring met PMW, was het dus hoog tijd om…

Gemeente Maasgouw: Projectmatig werken

Cursussen en trainingen

Efficiënt werken door systematisch organiseren Mede door haar publiekrechtelijk takenpakket moet een gemeente meer dan gemiddeld alert zijn op de efficiëntie van haar interne werkprocessen. Door te helpen de principes van Projectmatig Werken duurzaam te verankeren binnen de cultuur van de ambtelijke organisatie, levert Raadhuis Advies een flinke bijdrage aan het realiseren van een kostenbewuste,…

Gemeente Valkenswaard: Grenscorridor N69

Gemeente Valkenswaard: Grenscorridor N69

Mobiliteit

Programma management N69 Het gebied ten zuiden van Eindhoven – de zogenaamde Grenscorridor N69 – heeft al decennia lang te lijden onder een gebrekkige wegenstructuur. De belangrijkste verbinding – de N69 – loopt dwars door de bebouwde kommen van Aalst en Valkenswaard en frustreert daar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. De weg veroorzaakt bovendien grote leefbaarheids- en…

Emoties - Cultuur- Organisatorische Doelen - Prestaties

Vught: Transformatie naar een regiegemeente

Organisatie ontwikkeling, Economische ontwikkeling en Innovatie

Interne beleving leidt tot extern succes De samenleving wordt steeds dynamischer en complexer, de verwachtingen die de burger heeft van de overheid veranderen. De gemeentelijke organisatie moet flexibeler worden en zich sneller kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. In het bestuursakkoord 2010 - 2014 (‘Samen anders, zeker nu’) heeft de coalitie van de gemeente Vught daarom…

Lintbebouwing Naar Het Centrum

Ondernemersvereniging Heistraat: Visie Heistraat 2020

Duurzame samenwerkingen, Mobiliteit

Samen bouwen aan een nieuwe toekomst De Heistraat, een belangrijke winkelstraat in de Helmondse Binnenstad, heeft in de afgelopen decennia een metamorfose ondergaan. In het kader van de vernieuwing van de Binnenstad Oost hebben de vroeg 20ste eeuwse panden deels plaats gemaakt voor eigentijdse op de toekomst gerichte nieuwbouw. Raadhuis Advies werkt in samenspraak met…

RR-LD_Helmond_Ontwikkelingskader-Heistraat_2_panden-Heistraat

Gemeente Helmond: Ontwikkelingskader Heistraat

Economische ontwikkeling en Innovatie, Duurzame samenwerkingen

Samen bouwen aan een nieuwe toekomst De Heistraat is een van de oudste winkelstraten in Helmond midden in de wijk Binnenstad Oost. Eind 2002 is een grootscheepse herstructurering van de binnenstad ingezet. In dat kader wordt ook de Heistraat aangepakt. In verschillende documenten heeft de gemeente Helmond beleid geformuleerd voor de ontwikkeling van de Heistraat.…

Gemeente Goirle: Ontwikkeling Kloosterplein

Gemeente Goirle: Ontwikkeling Kloosterplein

Duurzame samenwerkingen

Bruisend Kloosterplein als hart van het centrum Al sinds vele jaren dromen de Goirlenaren van een groot Kloosterplein als hart van het dorp. Dat gaat echter niet zomaar. Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeente om de inrichting voor het Kloosterplein in nauwe samenspraak met de Goirlese bevolking tot stand te brengen. Veel interactieve…

Plattegrond Riel Heisteeg

Gemeente Goirle: Bouwen in Riel

Praktische oplossingen voor locatie Heisteeg Aan de zuidwestzijde van de kern Riel bereidt de gemeente Goirle het plan Heisteeg voor. In dit plan ontwikkelt de gemeente samen met twee private partijen een locatie voor 58 woningen in het middeldure en dure segment. Raadhuis Advies verzorgt namens gemeente Goirle het projectmanagement. De ligging van het plan…

Gemeente Tilburg: Piushaven

Gemeente Tilburg: Piushaven

Duurzame samenwerkingen

Piushaven, levend podium van Tilburg Onder het motto 'Piushaven, levend podium van Tilburg' wordt het gebied van een voormalige industriehaven ontwikkeld tot een levendig centrumstedelijk woonmilieu aan het water. Raadhuis Advies ondersteunde de projectmanager.

Oss Dynamisch- Stadscentrum

Gemeente Oss: Visie Dynamisch Stadscentrum

Organisatie ontwikkeling

Stadscentrum Oss wordt aangename openbare ruimte De gemeente Oss wil haar stadshart verder ontwikkelen tot een regionaal centrum. Raadhuis Advies leverde de assistent-projectleider voor de visie Dynamisch Stadscentrum Oss. Het is kenmerkend voor Oss dat zich rond het kernwinkelcentrum enkele lege plekken bevinden. Deze plekken zijn ontstaan door de uitplaatsing van industrieën. De visie biedt…

Eersel Enderakkers

Brabant, Eersel en Bergeijk: Verkeersstructuur Middengebied Eersel-Bergeijk

Mobiliteit

Samen werken aan bereikbaarheid Verkeer trekt zich in de regel niets aan van gemeentegrenzen. Als de ene gemeente met een verkeersprobleem kampt, dan heeft de buurgemeente daar vaak ook last van. Zo ook in Bergeijk en Eersel, waar een ontoereikende verkeersstructuur leidt tot veel sluipverkeer en verkeersonveiligheid in het buitengebied en de kern. Beide gemeenten…

Ruimtebalans Nuenen

Gemeente Nuenen c.a.: Ruimtebalans

Organisatie ontwikkeling, Duurzame samenwerkingen

Implementatie van het projectbureau binnen de gemeentelijke organisatie Na jaren van stilstand ligt de woningbouw­productie in de gemeente Nuenen c.a. nu weer op stoom. De komende 10 jaren worden circa 3.000 woningen gebouwd in zo’n dertig verschillende projecten in het kader van de Ruimte­balans. Raadhuis Advies ondersteunt de gemeente in deze omvangrijke klus op diverse…

Toekomstperspectief Nuenen

Gemeente Nuenen c.a.: Dorpskern Nuenen

Duurzame samenwerkingen

Samen komen tot een gedragen visie voor het dorpscentrum Raadhuis Advies is door de gemeente Nuenen gevraagd om het proces om te komen tot een Dorpskernvisie voor de gemeente Nuenen te begeleiden. De directe aanleiding voor deze Dorpskernvisie was de ontwikkeling van de Kloostertuin in de kern Nuenen. Naast deze ontwikkeling zijn in het centrum…

Onderhandelingsveld Afbakenen En Partijen Meekrijgen

Gemeente Weert: Uitbreiding Koninklijke Militaire School (KMS)

Duurzame samenwerkingen

Helderheid in onderhandelingen leidt tot resultaat Overeenkomsten sluiten wordt een moeilijke zaak, indien de betrokken partijen uitgebreide wensen hebben en deze ook nog eens onderling aan elkaar koppelen. Bij de uitbreiding van de Koninklijke Militaire School in Weert bleek het nodig hetgeen waarover wél onderhandeld werd en hetgeen waarover niet, scherp van elkaar te scheiden.…

Nieuwe Nota Grondbeleid Als Startpunt Voor Professionaliseringsslag

Gemeente Buren: Professionaliseren grondbeleid en projectmatig werken

Cursussen en trainingen, Organisatie ontwikkeling, Economische ontwikkeling en Innovatie

Interactieve werksessies met de gemeenteraad De gemeente Buren heeft de ontwikkeling van ruimtelijke projecten de afgelopen jaren voortvarend ter hand genomen. De contractonderhandelingen met private partijen leverden echter onvoldoende resultaat op. Reden daarvoor was het ontbreken van een actualiseerd gemeentelijk grondbeleid. Naar aanleiding daarvan hielp Raadhuis Advies de gemeente bij het opstellen van een nieuwe…

Kampershoek

Gemeente Weert: Ontwikkeling en marketing bedrijventerrein Kampershoek 2.0

Duurzame samenwerkingen

Kampershoek 2.0: visitekaartje aan de A2 Aan de A2 ontwikkelt de gemeente Weert het bedrijventerrein Kampershoek 2.0. Dit bedrijventerrein wordt het visitekaartje van de stad en kent dus een hoog ambitieniveau. De gemeente start begin 2013 met de uitgifte. Raadhuis Advies levert de assistent-projectleider die verantwoordelijk is voor de organisatie van het proces. Het gaat…

Gemeente Helmond: Gebiedsontwikkeling Goorloopzone

Gemeente Helmond: Gebiedsontwikkeling Goorloopzone

Economische ontwikkeling en Innovatie, Klimaat en energie

Multifunctioneel beekdal door de stad De ontwikkeling van de Goorloopzone – een beekdal dwars door de stad – heeft binnen de gemeente Helmond hoge prioriteit. Voor verschillende nieuwe functies – zoals natuur, waterberging, groen en woningbouw – moet binnen deze zone een plekje gevonden worden: veel wensen binnen een beperkte ruimte. Het projectmanagement van deze…

Gemeente Nuenen C.a.: Woningbouw Nuenen-West

Gemeente Nuenen c.a.: Woningbouw Nuenen-West

Wonen, welzijn en zorg

Een bijzondere plek vraagt een bijzondere aanpak Nuenen is na jaren van stilstand weer flink aan het bouwen. Sinds 2005 wordt onder de vleugels van het gemeentelijk projectbureau volop gewerkt aan diverse ontwikkelingslocaties. Met 1.575 woningen is Nuenen-West is daarvan verreweg de grootste. Raadhuis Advies coördineert namens de gemeente de voorbereidingen. Vanwege de bijzondere plek…

Gemeente Boekel

Gemeente Boekel: Bemiddeling Centrumontwikkeling

Duurzame samenwerkingen

Opmaat naar een synergetische samenwerking van vorm en inhoud Bij gebiedsontwikkeling leidt een op voorhand goed doordacht projectplan voor een perceel niet automatisch tot een gewenst resultaat. Zo ontstond bij de ontwikkeling van de Hoek Buskensstraat, als onderdeel van de centrumontwikkeling van Boekel, een impasse doordat naastgelegen plannen onvoldoende op elkaar waren afgestemd. Raadhuis Advies…

Kwaliteitsimpuls Is Noodzakelijk

Gemeente Helmond: Herstructurering bedrijventerrein Hoogeind

Economische ontwikkeling en Innovatie

Diverse maatregelen mogelijk tegen verloedering Hoogeind, het grootste en een van de oudste bedrijventerreinen van Helmond, vraagt om een opknapbeurt. Verschillende delen van het terrein zijn verouderd, krap van opzet en kennen een steeds minder aantrekkelijk vestigingsklimaat. Met financiële steun van de provincie hebben de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij en Raadhuis Advies samen met de gemeente gewerkt…

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!